Regulaminy i postanowienia

Informujemy, że ocena prac w konkursie filmowym i plastycznym odbędzie się 16 kwietnia 2019 r.
Wtedy też podamy informacje o laureatach.

Konkursy zakończyły się. Wyniki konkursów są dostępne tutaj.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady konkursu pn. „Wszyscy jesteśmy Olimpijczykami”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Gmina Goleniów, Pl. Lotników 1, 72-100 Goleniów zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.
 4. Do głównych celów Konkursu należy:
  • popularyzacja idei olimpijskiej w związku z obchodami 100-lecia polskiego ruchu olimpijskiego,
  • zachęcenie młodzieży do wykorzystania nowoczesnych urządzeń multimedialnych.
  • promocja twórczych metod edukacyjnych,
  • zachęcenie uczestników do aktywności artystycznej.

II. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 1. Konkurs skierowany jest uczniów, uczestników zajęć pozaszkolnych, osób indywidualnych
  • w wieku 7 – 15 lat zapraszamy do udziału w Konkursie plastycznym.
  • w wieku 12 – 18 lat zapraszamy do udziału w Konkursie filmowym.
 2. Konkurs jest jednoetapowy.
 3. Praca Konkursowa przygotowywana jest przez zespół. Dodatkowo zespół musi posiadać opiekuna – osobę pełnoletnią, zwaną dalej „Uczestnikiem”, która w imieniu zespołu dokona zgłoszenia Utworu do Konkursu.
 4. Zespół może liczyć maksymalnie 3 osoby (możliwe jest uczestnictwo 1 os.)
 5. Jeden uczestnik może reprezentować kilka zespołów
 6. Uczestnik podejmuje działania w ramach Konkursu w imieniu zespołu po uzyskaniu upoważnień opiekunów prawnych wszystkich członków zespołu do korzystania z Utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji.

 

 

 


III. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU FILMOWEGO

 1. W Konkursie oceniane będą Prace Konkursowe przygotowane przez zespół 1, 2 lub 3 osobowy, w skład którego mogą wchodzić wyłącznie osoby w wieku od 12 do 18 roku życia.
 2. Zespół z pośrednictwem Uczestnika do Konkursu może zgłosić jedną Pracę konkursową.
 3. Warunkiem udziału w Konkursie jest:
  1. dostarczenie Utworu zgodnie z wymogami Regulaminu:
   a. plik video w formacie MP4, MOV, AVI lub MPG/MPEG w rozdzielczości min. 720×576 (dla materiałów 4:3) lub min 960×540 (dla materiałów 16:9) skompresowany do H.264, DivX/XVid, MPEG-2, QT z dźwiękiem skompresowanym do Mp3 lub AAC nagrany na płycie CD lub DVD, pendrive lub karcie pamięci SD/microSD lub płyta DVD Video w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs Wszyscy jesteśmy Olimpijczykami”. Pracę należy złożyć:
   – osobiście w Biurze Obsługi Interesanta UGiM Goleniów, pl. Lotników 1, 72-100 Goleniów, bądź przesłać kurierem lub pocztą na wskazany adres
   – lub drogą za pośrednictwem serwisu WeTransfer (www.wetransfer.com) na adres joppek@goleniow.pl.
   b. Potwierdzeniem skutecznego przesłania pliku video (w przypadku przesłania serwisem WeTranfer) będzie email zwrotny z adresu joppek@goleniow.pl. Tylko materiały, których przesłanie zostało potwierdzone mailem zwrotnym z adresu joppek@goleniow.pl uważa się za skutecznie dostarczone.
  2. dostarczenie prawidłowo wypełnionej Karty Zgłoszeniowej i Oświadczenia, zgodnie ze wzorami stanowiącymi załączniki do Regulaminu lub ich odręcznie podpisanego skanu / fotografii adres joppek@goleniow.pl. Organizator może wystąpić w każdym momencie o przekazanie oryginałów ww dokumentów.
  3. Regulamin oraz wzór Karty zgłoszeniowej i Oświadczenia dostępne są na stronie internetowej http://olimpiada.goleniow.pl w zakładce ”Edukacja/Konkursy/Regulaminy i postanowienia”
  4. Dostarczenie Pracy Konkursowej wraz z prawidłowo wypełnioną Kartą zgłoszeniową i Oświadczeniem jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
  5. Termin składania Pracy Konkursowej upływa z dniem 01 kwietnia 2019 r. (w tym dniu prace powinny być w siedzibie organizatora).
  6. Koszty przesyłki ponosi Uczestnik Konkursu.
  7. Czas trwania Pracy Konkursowej nie może przekroczyć 3 minut. Prace Konkursowe trwające powyżej 3 minut nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu.
  8. Praca Konkursowa powinna być wykonany techniką cyfrową przy użyciu kamery video, aparatu fotograficznego, telefonu komórkowego itp.
  9. Praca konkursowa musi być nazwana według schematu: tytuł filmu – imię i nazwisko Uczestnika Konkursu.
  10. O zakwalifikowaniu Pracy Konkursowej do Konkursu decyduje Organizator.
  11. Utwory nagrodzone w Konkursie mogą zostać wyemitowane publicznie.
  12. Zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu, przesyłanie na Konkurs Pracy Konkursowej zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficzne, rasistowskie, ksenofobiczne, propagujące piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniające techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkie inne, podobne w treści i działaniu materiały.
  13. Organizator nie odsyła Prac Konkursowych zgłoszonych do udziału w Konkursie, w tym Prac Konkursowych zdyskwalifikowanych lub niezakwalifikowanych do Konkursu.
  14. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia źle zabezpieczonych Prac Konkursowych zgłaszanych na Konkurs.

 

 

 


IV. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU PLASTYCZNEGO

 1. W Konkursie oceniane będą Prace Konkursowe przygotowane przez zespół 1, 2 lub 3 osobowy, w skład którego mogą wchodzić wyłącznie osoby w wieku od 7 do 15 roku życia.
 2. Zespół z pośrednictwem Uczestnika do Konkursu może zgłosić jedną Pracę konkursową.
 3. Warunkiem udziału w Konkursie jest:
  1) dostarczenie plakatu edukacyjnego w dowolnej technice plastycznej i z wykorzystaniem dowolnych materiałów plastycznych (np. kredka, farba, ołówek, wycinanka, kolaż) praca płaska na papierze w formacie A2 (420×594 mm) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs Wszyscy jesteśmy Olimpijczykami”. Pracę należy złożyć:
  – osobiście w Biurze Obsługi Interesanta UGiM Goleniów, pl. Lotników 1, 72-100 Goleniów, bądź przesłać kurierem lub pocztą na wskazany adres
  2) dostarczenie prawidłowo wypełnionej Karty Zgłoszeniowej i Oświadczenia, zgodnie ze wzorami stanowiącymi załączniki do Regulaminu lub ich odręcznie podpisanego skanu / fotografii adres joppek@goleniow.pl. Organizator może wystąpić w każdym momencie o przekazanie oryginałów ww dokumentów.
 4. Regulamin oraz wzór Karty zgłoszeniowej i Oświadczenia dostępne są na stronie internetowej http://olimpiada.goleniow.pl w zakładce ”Edukacja/Konkursy/Regulaminy i postanowienia”
 5. Dostarczenie Pracy Konkursowej wraz z prawidłowo wypełnioną Kartą zgłoszeniową i Oświadczeniem jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 6. Termin składania Pracy Konkursowej upływa z dniem 01 kwietnia 2019 r. (w tym dniu prace powinny być w siedzibie organizatora).
 7. Koszty przesyłki ponosi Uczestnik Konkursu.
 8. Prace konkursowe powinny obrazować zagadnienia związane z tematem konkursu “ Wszyscy jesteśmy Olimpijczykami ” i promować ideę ruchu Olimpijskiego.
 9. Praca konkursowa powinna posiadać własny tytuł, który nie jest zacytowaniem tytułu konkursu.
 10. Praca konkursowa musi być nazwana według schematu: tytuł pracy – imię i nazwisko Uczestnika Konkursu, rok urodzenia twórców/twórcy.
 11. O zakwalifikowaniu Pracy Konkursowej do Konkursu decyduje Organizator.
 12. Utwory nagrodzone w Konkursie mogą zostać wystawione publicznie.
 13. Zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu, przesyłanie na Konkurs Pracy Konkursowej zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficzne, rasistowskie, ksenofobiczne, propagujące piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniające techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkie inne, podobne w treści i działaniu materiały.
 14. Organizator nie odsyła Prac Konkursowych zgłoszonych do udziału w Konkursie, w tym Prac Konkursowych zdyskwalifikowanych lub niezakwalifikowanych do Konkursu.
 15. Prace należy przesłać do siedziby organizatora w kopertach lub kartonach zabezpieczające je przed uszkodzeniem.
  Uwaga: Prace zrolowane lub uszkodzone w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia nie będą oceniane.
  Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia źle zabezpieczonych Prac Konkursowych zgłaszanych na Konkurs.

V. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnik zgłaszając Pracę Konkursową do Konkursu oświadcza, że:
  1) ma pełne prawo do rozporządzania Pracą Konkursową zgłoszoną do Konkursu, które nie jest ograniczone na rzecz osób trzecich;
  2) osoby utrwalone w Pracy Konkursowej, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku, w tym także na umieszczenie ich wizerunku w Internecie.
 2. Uczestnik ponosi całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora, a powstałych w związku z Pracą Konkursową zgłoszoną do Konkursu i zawartych w niej treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich, w tym także za wykorzystanie bez zgody opiekuna prawnego wizerunku osoby małoletniej.
 3. Uczestnik oświadcza, że Praca Konkursowa nie brała udziału w innych konkursach.
 4. Poprzez przystąpienie do Konkursu, Uczestnik oświadcza, iż nieodpłatnie wyraża zgodę na nieograniczone w czasie i terytorialnie korzystanie i rozporządzanie przez Organizatora Pracą Konkursową na wszystkich polach eksploatacji.

VI. JURY KONKURSU I KRYTERIA OCENY

 1. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni w drodze oceny Jury Konkursu, powołanego przez Organizatora.
 2. Każda Praca Konkursowa zgłoszona do Konkursu będzie rozpatrywana indywidualnie.
 3. W skład Jury Konkursu wejdą przedstawiciele Organizatora.
 4. Członkowie Jury Konkursu przed przystąpieniem do oceny Prac Konkursowych wybiorą ze swego grona przewodniczącego.
 5. Członkowie Jury Konkursu przy ocenie Prac Konkursowych wezmą pod uwagę następujące kryteria:
  1) zgodność tematu Pracy Konkursowej z tematyką Konkursu;
  2) oryginalność podejścia do tematu i pomysł na Pracę Konkursową;
  3) walory merytoryczne, znajomość i rozumienie idei ruchu olimpijskiego;
  4) wartość artystyczną Pracy Konkursowej;
  5) wartość techniczną Pracy Konkursowej.
 6. Jury Konkursu dokona oceny Prac Konkursowych oraz rozstrzygnięcia Konkursu nie później niż do dnia 05 kwietnia 2019 roku.
 7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.goleniow.pl do 07 kwietnia 2019 roku.
  Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o miejscu i terminie wręczenia nagród/wyróżnień.
 8. Jury Konkursu, biorąc pod uwagę kryteria określone w pkt. 5, przyzna laureatom nagrody o wartości:
  – I miejsce 400 zł
  – II miejsce 300 zł
  – III miejsce 200 zł.
 9. W konkursie filmowym zostaną przyznane nagrody w jednej wspólnej kategorii wiekowej.
 10. W konkursie plastycznym prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych (7-9, 10-12, 13-15 lat). W każdej z kategorii zostaną przyznane I, II i III miejsce. Prace indywidualne i grupowe będą oceniane łącznie.
 11. Laureaci Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
 12. Organizator ma prawo do zmiany ilości przyznawanych nagród/wyróżnień

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez osoby biorące udział w Konkursie zgłoszone w ramach zespołu Uczestnika na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu, w szczególności na publiczne podanie imion i nazwisk, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Szczegółowe informacje o Konkursie filmowym można uzyskać: Przemysław Joppek, tel. 91 46 98 237, adresem e-mail: joppek@goleniow.pl.
 2. Szczegółowe informacje o Konkursie plastycznym można uzyskać: Anna Obszyńska, tel. 799 885 135, adresem e-mail: prps.gdk@wp.pl.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia Konkursu oraz pozostałych terminów.
 4. Spory związane z Konkursem będą rozpatrywane przez Organizatora, a jego decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne.
 5. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Konkursu i nie wyłonienia Laureatów.
 6. Uczestnicy nie będą zgłaszać roszczeń finansowych za Pracę konkursową emitowaną w mediach zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania się z Laureatami Konkursu.
 8. Nagrody oraz dyplomy, które nie zostaną odebrane osobiście przez nagrodzone osoby, zostaną przesłane pocztą na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie nagrodzonej osoby.
 9. Prace zgłoszone na konkurs mogą zostać zaprezentowane w formie wystawy przygotowanej przez Organizatora i wykorzystane do działań promocyjnych związanych z upowszechnianiem Idei ruchu Olimpijskiego oraz rozpowszechnianiem Konkursu oraz promocją Laureatów Konkursu i innych osób nagrodzonych.

Pobierz kartę zgłoszenia na konkurs plastyczny i filmowy oraz oświadczenie